Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Пархоменко Наталія Олександрівна

Пархоменко Наталія Олександрівна

Alma mater: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Дата закінчення: 2000 р.

Спеціальність: «Менеджмент організацій»Кваліфікаційний рівень: магістр за спеціальністю менеджмент організацій

Alma mater: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Дата закінчення: 2016 р.

Спеціальність: «Мова і література» Кваліфікаційний рівень: магістр, філолог, викладач французької мови та літератури, перекладач з французької мови

Посада:Професор
Вчене звання та науковий ступень:Професор
Доктор економічних наук
Наукові інтереси:Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний бізнес, розвиток підприємства, управління бізнес-системами, прогнозування, стратегічне управління, міжнародна торгівля товарами та послугами. 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародні стратегії
 • Світова економіка і міжнародні економічні відносини 
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління персоналом міжнародної компанії

Кількість наукових публікацій: більше 80 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 навчальний посібник (у співавторстві), 3 монографії (у співавторстві), понад 50 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації:

 • Parkhomenko N. Industrial development of region in context of globalization and integration processes: case of Kharkiv region of Ukraine / N. Parkhomenko// Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2023. – 1(23) – Pp. 8-20. – Режим доступу: doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-1/23-01
 • Parkhomenko N., Otenko I., Otenko V., Chepeliuk M. DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE’S AGRICULTURAL SECTOR. / Parkhomenko N., Otenko I., Otenko V., Chepeliuk M. // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.- 2022. – Vol. 22 Issue 1. – рр. 485-492. – Режим доступу: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf – 1,2 ум.друк.арк. /. власний внесок 0,3 авторських аркушів. ( Web of Science ) 
 • Parkhomenko N. Formation of organizational development strategy of enterprise in context of changes in international environment / Parkhomenko N. // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2022. – Vol.1, 19. – pp.20-27. – Режим доступу: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-1/19-02
 • Пархоменко Н. О. Маркетингові стратегії бізнес-систем у глобальному середовищі/ Н.О. Пархоменко // Вісник економіки. – 2022. –  № 3. – 59-72. –  Режим доступу: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj  
 • Пархоменко Н. О. Тенденції розвитку світового ринку коптилень, мангалів, барбекю та аксесуарів до них / Н.О. Пархоменко // Вісник Харківського національного університету ім.В. Каразіна. Серія «економічна». – 2022. –  № 102. – 32-39. –  Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/economy/issue/view/1167/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20102%282022%29-PDF  
 • Parkhomenko Nataliia. Features of the development of the enterprise’s export strategy. Management of resource provision of economic activities of enterprises of the real sector of the economy: materials of the VII Ukrainian scientific and practical internet conference with international participation, October 27, 2022. Poltava: PDAU, 2022. P.60-61. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28370 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28370 
 • Parkhomenko Nataliia.  International experience of forming the city brand. Mechanisms for ensuring the sustainable development of the economy: problems, prospects, international experience [Electronic resource]: materials of the ІІІІ International Scientific-Practice. Internet conference, November 10, 2022. pp. 395-397. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28371 
 • Пархоменко Н. О. Стратегії розвитку бізнес-систем у глобальному середовищі (досвід міжнародних компаній) Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: ЗБІРНИК ТЕЗ V Міжнародної науково-практичної – конференції м. Хмельницький, 21-22 січня 2022 року); Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 181-182. – URL: https://univer.km.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-naukovi-zakhody/zbirnyky-materialiv-konferentsiy-provedenykh-u-khuup-imeni-leonida-yuzkova
 • Пархоменко Н. О. Особливості експортної діяльності підприємств в умовах пандемії. Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. 204 с. – URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/42
 • Parkhomenko N. Diagnosis of influence of global indicators on development of business systems /Parkhomenko N. // Economic Bulletin of Dnipro University of Technology. – 2021. – 4 (89). – pp. 48-57. – Режим доступу: https://ev.nmu.org.ua/index.php/en/archive?arh_article=1380
 • Пархоменко Н.О., Довгаль А.Г. Формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві / Н.О. Пархоменко, А.Г. Довгаль // Галицький економічний вісник. – 2021. – Том 72. – № 5. – С. 78-84. Режим доступу: ttps://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=944
 • Пархоменко Н. О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі. / Н.О. Пархоменко // Бізнес-інформ. – 2021. – № 5. – С. 64-73. – Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-64_73.pdf .
 • Пархоменко Н. О. Особливості діяльності бізнес-систем у глобальному бізнес-просторі: управлінський аспект. / Н.О. Пархоменко // Галицький економічний вісник.- 2021. – № 1 (68). –  С.138-150. – Режим доступу: ttps://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=944
 • Пархоменко Н. О. Інструменти предиктивної аналітики в прогнозуванні розвитку бізнес-систем. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,– С. 216-217.
 • Пархоменко Н. О. Управління розвитком бізнес-систем на основі технологій нейролінгвістичного програмування. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2021 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. у друці.
 • Parkhomenko N., Otenko I. Strategies of business systems development in global environment. Scientific Annals of Economics and Business. 2019. Issue 66 (2). P. 153–166. (Scopus, Web of Science)
 • Parkhomenko N., Otenko I. Mechanism of determining competitive advantages of business systems in global environement. Икономически изследвания (Economic Studies). Sofia : Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките. 2018. Issue 4. P. 33–48. (Scopus)
 • Parkhomenko N., Mishyna S., Mishyn O. Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development. Икономически изследвания (Economic Studies). Sofia : Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките. 2019. Issue 41 P. 33–49. (Scopus)
 • Parkhomenko N. State and forecasting of foreign trade cooperation between Romania and Ukrainian enterprises. Revista Tinerilor Economisti / The Young Economists Journal. Craiova : University of Craiova (Romania), 2016. April. Issue 2. P. 59–66.
 • Parkhomenko N. Diagnosis of enterprise development. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu. Cluj-Napoka : Babeş Bolyai University (Romania), 2016. № 2 (November). P. 123–135.
 • Parkhomenko N. Predicting of the development of the enterprise by using neural network tools. Management&Marketing. Craiova : University of Craiova (Romania), 2016. Volume XIV. Issue 2. P. 264–274.
 • Parkhomenko N. Analysis tool of the rating innovative of the example of Ukraine and Slovakia. Economicke rozhlady (Economic Review). Bratislava : Economic University of Bratislava, 2017. Vol. 4 (46). P. 321–331.
 • Parkhomenko N. Trends of development of creative economy in the world. Економіка та суспільство. 2017. №13. (Грудень). URL: http:economyandsociety.in.ua
 • Parkhomenko N. National economy in terms of disintegration (Ukraine, Slovakia, Czech Republic) : state and development of economic cooperation. Journal of International Relations. Bratislava : Economic university of Bratislava. 2018. Volume 16. Issue 2. P. 120–146.
 • Пархоменко Н. О. Вплив міжнародних рейтингів на конкурентоспроможність закладів вищої освіти. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7738
 • Пархоменко Н. О. Аутсорсинг як стратегія організаційного розвитку бізнес-систем у глобальному середовищі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Вип.33. С.21–28.
 • Пархоменко Н. О. Порівняльна характеристика стратегій організаційного розвитку бізнес-систем в умовах глобального середовища. Бізнес-Інформ. 2020. № 11. С. 385–392.
 • Пархоменко Н. О. Вплив тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. Вип.12. С.59–68.
 • Пархоменко Н. О. Особливості діяльності бізнес-систем у глобальному бізнес-просторі: управлінський аспект. Галицький економічний вісник. 2021. № 1 (68). С.138-150.
 • Пархоменко Н. А. Инструментарии прогнозирования показателей развития предприятия. Journal Annoucementsof Union of scientists–Sliven. Sliven (Bulgaria), 2016. Vol. 31 (1). P. 53–58.
 • Пархоменко Н. О., Отенко В. І. Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем. Бізнес-Інформ. 2016. № 10. 250–255.
 • Пархоменко Н. О., Зайцева К. Ю. Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області. Економіка : реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 44–50.
 •  Пархоменко Н. О., Отенко П. В., Гаміє А. Світові та вітчизняні тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі. Бізнес-Інформ. 2018. № 12. С. 64–70.
 • Пархоменко Н. О. Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877
 •  Воронкова А. Е., Отенко І. П., Кокура К.В., Пархоменко Н.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / за ред. А.Е. Воронкової. Харків : ІНЖЕК, 2014. 248 с. 
 •  Пархоменко Н.О. Прогнозування ціни як конкурентної переваги підприємства. Розвиток потенціалу підприємства в умовах економіки знань : монографія / за ред. А.Е. Воронкової,       Ю.С. Погорелова. Луганськ : Ноулідж, 2012. 380 с.
 • Пархоменко Н. О., Даніч В. М. Класифікація підприємств в задачах кризової динаміки. Економіка в контексті євро інтеграційних процесів : український вимір : монографія / за ред.        О. Старіша, С. Тумакової. Сімферополь: Оджакъ, 2012. 410 с.
 • Пархоменко Н. А., Данич В. Н. Моделирование и управление динамикой контингента высшего учебного заведения. Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / под. ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. Харьков : ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. 592 с.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8776-6970

Web of Science ResearcherID AAE-3134-2019 https://publons.com/researcher/3209079/nataliia-parkhomenko/

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204433760

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=XbtxnO8AAAAJ&hl=ru

Пархоменко Наталія Олександрівна:

61166, м. Харків, проспект Науки, 9-А,

ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)

E-mail: natalia.parkhomenko@hneu.net

parkhomenko.na28@gmail.com