Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Мішин Олександр Юрійович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський державний економічний університет. Дата закінчення: 2000 р.

Спеціальність: «Облік і аудит» 

Кваліфікаційний рівень: економіст

Посада:Доцент
Вчене звання та науковий ступень:Кандидат економічних наук
Доцент
Наукові інтереси:Міжнародний бізнес, управління фінансово-економічною та кадровою безпекою у міжнародному бізнесі; міжнародна контрактна діяльність, аналітичне забезпечення міжнародного бізнесу в галузях виробництва і послуг

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародні контракти
 • Управління персоналом міжнародної компанії
 • Аналіз у галузях виробництва і послуг
 • Безпека банківських установ
 • Маркетинг
 • Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки
 • Конкурентний аналіз та конкурентна розвідка

Кількість наукових публікацій: більше 110 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографії (у співавторстві), 6  навчальних посібників, авторські свідоцтва на твір, понад 80 статтей та тез доповідей, зокрема в наукометричній базі Scopus.

Основні публікації:

 • Мішина C. В. Німецький досвід розвитку міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності: мікро- та макроекономічні аспекти / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Ефективна економіка. 2022 № 9. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/547/554 
 • Мішина С. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2023. – № 1  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1021 . https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.19 
 • Мішина С.В., Мішин О.Ю. Кар’єрний самоменеджмент як інструмент управління кар’єрними процесами на підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2021. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/79.pdf (20.01.2021)
 • Мішина С.В., Мішин О.Ю. Технологія аналізу соціальних проєктів / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. – Днепр: Середняк Т.К., 2021. – С.136 – 139. – Режим доступу: https://kmib-hneu.com/wp-content/uploads/2021/04/zbirnik_tez_konferencii__suchasni-problemi-upravlinnja-pidpriiemstvami_harkiv_16-kvitnja_2021.pdf (16.04.2021)
 • Мішина С.В., Мішин О.Ю. Вплив сучасних трендів управління персоналом на кадрову безпеку підприємств / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XIIІ міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2021 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mpsesm.org/book/2021/thesis02-911.html#thesis02-911 (08.04.2021)
 • Мішина С.В. Формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2020. – № 10.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/44.pdf.
 • Мішина С. В. Формування системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу  / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка і Фінанси. — 2017. – №1 – С.48-54.
 • Мішина С.В. Теоретико-методичні засади управління соціальною безпекою в міжнародному бізнесі / С. В. Мішина, О.Ю. Мішин // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2018. – № 1 (53). – С. 937 – . 940.
 • Мішина С.В. Науково-практичні засади впровадження контролінгу персоналу на підприємствах/ С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2019. – № 10.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf. 
 • Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичі засади соціального проектування [Електронний ресурс] / С. В. Мішина, О.Ю. Мішин. – Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620.
 • Мішин О.Ю. Концептуальні засади міжнародного маркетингу / О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2016. – № 10 (37). – С. 396 –400.
 • Мішина С.В. Науково-теоретичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”.– 2018. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6588
 • Мішина С. В. Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”.– 2019. – № 2  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6884.
 • Мішина С.В. Нематеріальне стимулювання праці як інструмент посилення кадрової безпеки на  підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2019. – Випуск20. – С.582 – 592.
 • Mishyna S. Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development / S. Mishyna, O. Mishyn, N. Parkhomenko // Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). (SCOPUS). – 2019. – Volume 28 (1). – pp. 33-49
 • Мішин О. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки банківських установ / О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека таінформаційні технології”: тези доповідей, 24 – 25 квітня 2019 р. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – С. 57. 
 • Мішина С. В. Інноваційні методи управління персоналом / С. В. Мішина, О.Ю. Мішин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця ”: тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – C. 318 – 319.
 • Мішина С. В. Діагностика кар’єрної компетентності персоналу / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця ”: тези доповідей, 30 – 31 травня 2019 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. – C. 318 – 319.
 • Мішина С. В. Моделювання інтегрального показника аналізу соціальної безпеки підприємства / С. В. Мішина, О.Ю. Мішин // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 11-12 квітня 2019 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
 • Мішина С. В. Вітчизняна практика використання трендспоттингу в управлінні персоналом / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 березня 2019 року. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 203 – 205.
 • Мішин О. Ю. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия / С. В. Мишина, А. Ю. Мишин // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1(163). – С. 162 – 172.

scholar.google  ID  CAzIlgQAAAAJ    https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=CAzIlgQAAAAJ  

ORCID  0000-0003-1687-4805  

Researcher   ID  AAG-8028-2020    https://publons.com/researcher/3448784/oleksandr-mishyn/  

scopus  ID  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677888500

Мішин Олександр Юрійович: 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.
Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: oleksandr.mishyn@hneu.net