Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Іващенко Ганна Анатоліївна

Іващенко Ганна Анатоліївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2001 р.

Спеціальність: «Економічна кібернетика» 

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з економічної кібернетики

Посада:Доцент
Вчене звання та науковий ступень:Доцент
Кандидат економічних наук
Наукові інтереси:Міжнародні економічні відносини, регіональна та національна безпека, управління економічною безпекою, інформаційне суспільство, глобалізоване середовище функціонування міжнародного бізнесу.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародна інформація
 • Регіональна та національна безпека
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень
 • Міжнародні стратегії
 • Стратегічний аналіз

Кількість наукових публікацій: більше 90 наукових та навчально-методичних праць, серед них 2 монографії (у співавторстві), 5 навчальних посібників, 45 наукових статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема 1 в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації:

Монографії:

 • Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. Наукове видання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 c.
 • Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту. Монографія. За заг. ред. Пилипенко А.А. / Х.: ФОП  Александрова К.М.; ВД “ІНЖЕК”, 2012. – 640 с.

Навчальні посібники:

 • Петряєва З. Ф., Іващенко Г.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки. Навчально-практичний посібник /  Г. А. Іващенко – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. –  241 с.
 • Куліков П. М. Навчальний посібник «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» / П. М. Куліков, Г. А. Іващенко. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 152 с. 
 • Полтавська Є. О. Навчальний посібник «Конкурентний аналіз» / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 200 с. 
 • Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 252 с.
 • Отенко І. П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 169 с.

Наукові статті:

 • Іващенко Г. А. Управління потенціалом міжнародної конкурентоспроможності компанії / Ефективна економіка. 2022. № 6. Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/issue/view/6
 • Іващенко Г. А. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства / Г. А. Іващенко. – Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2021. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/103.pdf (27.05.2021)
 • Іващенко Г. А., Карталія Д. М. Аналіз впливу політичних факторів Сербії на міжнародну безпеку. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8271
 • Іващенко Г. А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну економічну безпеку і бізнес / Іващенко Г. А., Петряєва З.Ф., Петряев О. О. // Перспективні напрямки наукових досліджень: Збірник наукових статей. – Видавничий дім «Ковентрі», Великобританія, 2016. – С. 84 – 90.
 • Іващенко Г.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки / Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (54) лютий, 2018. – С. 719 – 722
 • Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А. Методичне забезпечення оцінки експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7572
 • Іващенко Г. А. Забезпечення податкової безпеки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7324
 • Іващенко Г.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки / Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (54) лютий, 2018. – С. 719 – 722
 • Іващенко Г.А. Аналітичне забезпечення управління майновою безпекою підприємства / Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6983
 • Петряєва З.Ф., Іващенко Г.А. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств / Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 5(179). – 2016. – С. 402 – 411 (Скопус)
 • Іващенко Г. А., Воронюк Є.В. Кібернетична безпека в системі діагностики та аналізу економічної безпеки підприємства / Науковий журнал «Молодий вчений» № 1 (41) січень, 2017. – С. 605 – 609
 • Іващенко Г.А. Ієрархія рівнів економічної безпеки / [Електронний ресурс] Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6 (11). С. 85 – 91. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua / 11-2017
 • Іващенко Г. А., Головаш С.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством / [Електронний ресурс] . // Економіка та суспільство. – 2017. -№ 12. – С. 59 – 67. – Режим доступу до ресурсу: 1http://www.economyandsociety. in.ua/journal/11_ukr/ 11_2017.pdf
 • Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки / Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – № 2. – С. 131 – 139
 • Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200
 • Іващенко Г. А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну економічну безпеку і бізнес / Іващенко Г.А., Петряєва З.Ф., Петряев О. О. // Перспективні напрямки наукових досліджень: Збірник наукових статей. – Видавничий дім «Ковентрі», Великобританія, 2016. – С. 84 – 90.
 • Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200
 • Іващенко Г. А. Розробка технології захисту підприємства від посадових злочинів персоналу / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф., Петряєв О. О. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. 249 – 255 p.
 • Ivashchenko G.A. Impact of integration in international business and economic security / Ivashchenko G.A., Petryaeva Z. F., Petriaiev О. О. // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. – P. 84 – 90.
 • Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6581-0862

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190439255

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=aHri3IAAAAAJ&hl=ru

Іващенко Ганна Анатоліївна

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: hanna.ivashchenko@hneu.net