Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Чепелюк Маргарита Ігорівна

Чепелюк Маргарита Ігорівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2012 р.

Спеціальність: «Економіка підприємства» 

Кваліфікаційний рівень: магістр з економіки підприємства.

Посада:Доцент
Вчене звання та науковий ступень:Кандидат економічних наук
Наукові інтереси:Корпоративна культура підприємства, трансформаційні та організаційні зміни підприємства, професійна психологія, психологія конфліктів, конфліктологія, міжнародний бізнес, глобалізація, соціальні складова бізнесу, соціальна відповідальність. 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Соціальна складова міжнародного бізнесу
 • Соціальна складова УФЕБ

Кількість наукових публікацій: більше 50 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографія (у співавторстві), 30 статтей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема в наукометричній базі Web of Science.

Основні публікації:

 • PARKHOMENKO. N. DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE’S AGRICULTURAL SECTOR // Nataliia PARKHOMENKO, Iryna OTENKO, Vasyl OTENKO, Marharyta CHEPELIUK  Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 1, 2022, p.485-492 (Web of science). http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/Art57.pdf
 • Chepeliuk M. Conceptual fundamentals of organizational and economic mechanism formation of economic sustainability management of a telecommunication enterprise S. Birbirenko,  S. Yevtukhova,  M. Chepeliuk , T. Kravchenko  L. Melnyk. International Journal of Organizational Leadership, 2021, Volume 10, Issue 3, P. 266-277 DOI:10.33844/ijol.2021.60530 Режим доступу: https://ijol.cikd.ca/article_60579.html  (Web of science)
 • Chepeliuk M. Assessment the development of the commodity structure а country’s exports and imports (case study of Ukraine) Malyarets, Lyudmyla M.;  Otenko, Vasyl I.;  Otenko, Iryna P.; Chepeliuk, Marharyta.  Montenegrin Journal of Economics; Podgorica  Vol. 17, Is. 4,   (2021) :7-16. DOI:10.14254/1800-5845/2021.17-4.1 Режим доступу: http://mnje.com/sites/mnje.com/files/007-016-maljarec_et_al._-_rrr.pdf (ScopusWeb of Science 
 • Chepeliuk M. The Role of Global Digitalization in the Strategic Development of the Enterprise (The Role of Global Digitalization in the Strategic Development of the Enterprise) Irina Bulkinа, Marharyta Chepeliuk, Andrii Kripkyi, Economic Studies 3/2022, стр. 81-93. Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-3/05_Marharyta-Chepeliuk.pdf  (SCOPUS
 • Chepeliuk, Marharyta I. (2021) “Digital Transformation of Business Structures in Ukraine: The Barriers and Drivers.” Business Inform 8:48–53. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-48-53 Режим доступу: https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_8_0_48_53
 • Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах  глобальної кризи. Бізнес Інформ. 2020. № 8 – С. 6-12. . Режим доступу: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_6_12.
 • Культурні  фактори розвитку бізнесу в рамках глобалізації світової економіки Бізнес Інформ. 2020. №7. – С. 23-27.. Режим доступу: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_7_0_23_27.
 • Чепелюк М. І. COVID-19 як глобальна криза в умовах нової соціоекономічної реальності. Бізнес Інформ. 2020. №10. C. 29–35. Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-29-35
 • Marharyta Chepeliuk and Vladyslava Harkusha (2020). Corporate social responsibility as a strategic aspect of achieving financial stability of a business. Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/development-management/issue-379/corporate-social-responsibility-as-a-strategic-aspect-of-achieving-financial-stability-of-a-business. Development Management, 18(4), 19-29. doi:10.21511/dm.18(4).2020.03.
 • Чепелюк М. І., Помазан М. Є. Стратегія сталого розвитку світового лідера вантажоперевезень у реаліях сучасного бізнесу. Бізнес Інформ. 2020. №11. C. 392–397. Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-392-397
 • Чепелюк М. І., Кущій С. С. Стратегії взаємодії компанії зі стейкхолдерами в забезпеченні сталого розвитку: глобальний аспект. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 460–465. Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-460-465.
 • Чепелюк М.І. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти: монографія / І.П.Отенко, М.І.Чепелюк – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 256 с.
 • Чепелюк М.І Формування  інформаційного простору підприємств в міжнародному бізнес-середовищі / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк  // Бізнес Інформ. – 2016. –  № 9.–  С. 236 – 240.
 • Чепелюк М.І Вибір стратегічних заходів формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін [ Електронний ресурс] / І. П.  Отенко, М. І. Чепелюк // Ефективна економіка. – 2016. – №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4878&p=1
 • Чепелюк М.І Методичний  підхід до формування  корпоративної культури  машинобудівних   підприємств   в  процесі   організаційних   змін  / І. П.  Отенко, М. І. Чепелюк // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 2 (26). – С. 144–156.
 • Чепелюк М.І Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін  промисловими  підприємствами  / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк  // Бізнес Інформ. – 2015. –  № 10.–  С. 396 – 402.
 • Чепелюк М.І. Аналіз промислових підприємств східного регіону України  (на прикладі Харківської області) : проблеми і перспективи розвитку / М. І. Чепелюк, А. М. Баланович // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. –  2015 – № 16 (5), Т. 1. – С. 27–36. 
 • Чепелюк М.І Методичний підхід до оцінки рівня корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін / І. П. Отенко,  М. І. Чепелюк  // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 1 (25). – С. 299–310.
 • Чепелюк М. І. Теоретичні основи корпоративної культури підприємства в процесах організаційних змін / М. І. Чепелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: ВД «Гельветика», 2014. – №7/3. – С. 204–209.
 • Чепелюк М. І. Методи формування корпоративної культури в процесі реалізації організаційних змін / М. І. Чепелюк // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : Економічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – С. 362–378.
 • Чепелюк М.І. Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін  / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк // Бізнес Інформ. – 2013. – № 11. –– С. 347 – 354.
 • Чепелюк М. І. Культурні  фактори розвитку бізнесу  в рамках глобалізації світової економіки / Бізнес Інформ. 2020. №7.- С. 23-27.
 • Чепелюк М. І.,  Воронюк Є.В.  Інституційний підхід до формування економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та світі / Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 86–91.
 • Отенко І.П. Формування  інформаційного простору підприємств в міжнародному бізнес-середовищі / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк  // Бізнес Інформ. – 2016. –  № 9.–  С. 236 – 240.
 • Чепелюк М.І. Корпоративна культура в контексті управління знаннями організації / М. І. Чепелюк // Науковий вісник ХДУ. — 2017. — 27-2  – С.74-77.
 • Чепелюк М.І. Вплив європейських цінностей та орієнтирів розвитку на бізнес-культуру [Текст] / М. І. Чепелюк // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. — Івано-Франківськ: Плай, 2017.— № 1(29) — С. 417-425
 • Чепелюк М.І. Культурні та національні особливості в міжнародному аспекті діяльності організації[Текст] / М. І. Чепелюк // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. — Івано-Франківськ: Плай, 2017.— № 1(29). — С. 355-363
 • Чепелюк М.І. Місце україні у глобальних міжнародних індексах розвитку / Матеріали International scientific conference “The formation of a modern competitive environment: integration and globalization” (Greenwich, UK, May 25, 2018 ). – Baltija Publishing,2018. – C.40-42.
 • Чепелюк М.І. Organizational conflict in economic safety of the multicultural organization / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” ( Харків, Україна, 5-6 квітня 2018 р.) -. – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – C.65-67.
 • Chepeliuk М. Risk-oriented approach to providing economic security to consumers of housing and utility services: analysis of international experience and modern implemetation practice / I. Bulkina, K. Savenko, M. Chepeliuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2018. – №2(25). – С. 74-81 (Web of Science Core Collection).

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-1949-4747

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=hppXO7MAAAAJ&hl=ru

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=g9aypVwAAAAJ

Чепелюк Маргарита Ігорівна: 

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: chepeliuk.margo@gmail.com